ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! We wtorek (17.12) lekcje będą się odbywały według planu B.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Program Leonardo da Vinci – Beneficjenci

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” –  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10,

www : http://www.leonardo.org.pl e-mail: leonardo@frse.org.pl

BENEFICJENCI

Beneficjentami Projektu są absolwenci XLI Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją, Szkoły Policealnej Nr 17 kształcącej w zawodzie technik informacji. Po zakończeniu trzyletniej nauki w liceum profilowanym absolwenci mogą ją kontynuować w rocznej szkole policealnej lub pomaturalnej i po złożeniu egzaminu z przygotowania zawodowego zdobyć tytuł technika.
Szczególnie trudną sytuację na rynku pracy mają uczniowie niepełnosprawni o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na upośledzenie fizyczne (ograniczenia ruchowe) w stopniu lekkim (n. p. wolne tempo pracy).
Dzięki nauce w ZS Nr 26 zdobywają zawód, który nie wymaga sprawności fizycznej. Mogą zostać zatrudnieni w instytucjach gromadzących dane (biblioteki, urzędy pracy, urzędy statystyczne i in.), wprowadzać i archiwizować informacje, wykorzystując technologię informatyczną.
Beneficjantami Projektu są także absolwenci instytucji partnerskiej, czyli Pomaturalnego Studium Zawodowego Zaocznego Centrum Edukacji Bibliotecznej i Dokumentacyjnej w Warszawie, kształcący się w zawodzie bibliotekarza w specjalizacji bibliotekarstwo publiczne i szkolne oraz wiedza o mediach. Po uzyskaniu dyplomu mogą podjąć studia licencjackie i magisterskie w IINiSB UW. Staż zagraniczny pomoże beneficjentom w znalezieniu pracy oraz podniesie ich kwalifikacje zawodowe.
W przypadku beneficjentów niepełnosprawnych przewiduje się także nabór z innych szkół warszawskich pod warunkiem, że będą oni spełniać kryteria kwalifikacji na staż zagraniczny.
Każda grupa beneficjentów powinna w trakcie stażu zrealizować następujący program:
1. Szkolenie w zakresie języka zawodowego (języka angielskiego).
2. Szkolenia na temat BHP, organizacji i działalności zakładu pracy jako miejsca stażu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa.
3. Doskonalenie zawodowe w zakresie:
– znajomości polityki gromadzenia zbiorów ośrodka informacji lub biblioteki realizujących program stażu,
– znajomości procedur pozyskiwania źródeł informacji właściwego dla miejsca stażu,
– zasad ewidencji dokumentów obowiązujących w miejscu stażu,
– sporządzania charakterystyki rzeczowej dokumentu w języku informacyjno-wyszukiwawczym stosowanym w miejscu stażu,
– charakteryzowania kategorii i potrzeb użytkowników w miejscu stażu,
– udzielania informacji związanych z zapytaniem użytkownika,
– pozyskiwania, opracowania i udostępniania dokumentu w języku angielskim.
4. Projekt odpowiada potrzebom beneficjentów w zakresie:
– Podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych (zapewnia doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia).
– Podniesienia kwalifikacji językowych, ponieważ staż zagraniczny mobilizuje do intensywnej nauki języka obcego.
– Ułatwienia poruszania się po europejskim rynku pracy.
– Orientacji w potrzebach pracodawców.
– Poprawy samooceny, pomocy w sformułowaniu celów życiowych i wyzwolenia aktywności.

Przewiduje się, że dzięki odbytemu stażowi międzynarodowemu beneficjenci łatwiej znajdą pracę w kraju lub zagranicą. Zdobyte doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe mogą okazać się zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Stażyści będą mogli doskonalić umiejętności technologiczne i językowe, zdobędą doświadczenie zawodowe oraz poznają standardy pracy w krajach UE.

PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW DO STAŻU

1. Pierwszy etap w Polsce w formie warsztatów informacyjnych o kraju przyjmującym stażystów prowadzonych przez nauczycieli języków obcych i geografii, kursów doskonalących znajomość języka obcego, szkoleń w zakresie obsługi programów komputerowych w języku angielskim oraz szkoleń dla stażystów i opiekunów stażystów prowadzonych przez kierownika projektu lub jego zastępcę i pedagogów specjalnych.
2. Drugi etap w kraju przyjmującym stażystów – 15 – godzinne szkolenie w zakresie języka zawodowego.
3. Program kulturowy ustalony w formie negocjacji z partnerem zagranicznym (przed podpisaniem umowy). Przewidujemy wycieczki krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych oraz udział w różnych wydarzeniach kulturalnych ważnych dla regionu, w którym przebywają stażyści. Mamy także nadzieję, że pracodawcy zagraniczni zaoferują różne formy integracji uczestników projektu z pracownikami swojej instytucji.

Comments are currently closed.