ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Program Leonardo da Vinci – Listy, Program

LISTA GRUP STAŻYSTÓW

Numer grupy Liczba uczestników Liczba opiekunów Czas trwania Zakładane daty wyjazdu z Polski oraz powrotu do Polski Zakładane daty rozpoczęcia i zakończenia wymiany/stażu Kraj organizacji przyjmującej
1 8 1 9 19.10.2007 21.10 – 22.12.2007 UK
2 10 1 12 1.07.2007 1.07 – 22.09.2008 UK
3 2 0 9 1.07.2007 1.07.2008- 31.08.2008 UK

PROGRAM

Program pedagogiczno – kulturowo- językowy składa się z następujących części:
1. Informacje na temat Wielkiej Brytanii – szkolenie;
2. Kurs kulturowo – językowy;
3. Warsztaty pedagogiczno – psychologiczne;
Ad 1
Szkolenie na temat kraju, w którym ma się odbyć staż zawiera szczegółowe informacje o historii, kulturze , polityce i gospodarce Wielkiej Brytanii. Nie jest powtórzeniem wiadomości szkolnych, które z racji wymagań programowych muszą być ogólnikowe. Poza tym szkolenie to łączy wiedzę z różnych przedmiotów, n. p. z geografii, historii, wiedzy o kulturze i o społeczeństwie, ma więc charakter syntetyzujący i systematyzujący wiadomości.
Ad 2
Kurs kulturowo – językowy kładzie nacisk na praktyczne umiejętności językowe, przede wszystkim na mówienie, czyli na konwersację w konkretnych sytuacjach z życia codziennego, z którymi mogą się zetknąć beneficjenci podczas stażu. Kilka zajęć zostanie poświęconych na doskonalenie języka zawodowego. Taki sposób poznawania języka obcego nie jest praktykowany w szkole, ponieważ programy nauczania są ukierunkowane na opanowanie wielu różnych struktur językowych, toteż ćwiczenia w mówieniu to tylko jeden z elementów procesu dydaktycznego. Kurs językowy ma charakter przede wszystkim pragmatyczny.
Ad 3
W trakcie warsztatów pedagogiczno – psychologicznych beneficjenci poznają różne formy pracy w zespole, uczą się technik współdziałania i rozwiązywania problemów oraz przechodzą trening psychologiczny umożliwiający radzenie sobie w trudnych sytuacjach, szczególnie w pracy. W programach szkolnych nie ma tego rodzaju zajęć z uczniami. Jednak w przypadku stażystów odbywających staż zagranicą wydają się konieczne.

Comments are currently closed.