ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Serdecznie zapraszamy dnia 17.10 na piknik rodzinny "Mózg lubi ruch"
Zaproszenie do udziału w programie artystycznym dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Ochoty podczas 25 edycji programu „Gwiazdka świeci dla dzieci”
Uwaga, absolwenci liceum! W tym roku egzamin maturalny w starej formule odbędzie się po raz ostatni!

INTEGRACJA w Zespole Szkół Nr 26

obejmuje:

 

Zadania edukacyjne

a. Diagnozowanie sytuacji uczniów w celu sformułowania odpowiednich oddziaływań dydaktycznych.
b. Realizowanie przez uczniów niepełnosprawnych kolejnych etapów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
c. Udzielanie pomocy tak, aby nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec uczniów niepełnosprawnych i zapewnić im możliwość pracy na najwyższym możliwym poziomie, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i indywidualnych.
d. Korzystanie z różnorodnych metod oraz dostosowanych pomocy dydaktycznych.

 

Zadania integrujące

a. Koordynowanie i wspieranie integracji pomiędzy młodzieżą z jednej klasy a także całej szkoły.
b. Koordynowanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
c. Integrowanie działań pedagoga specjalnego z działaniami nauczycieli przedmiotowych.

 

Zadania wychowawcze

a. Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych tworzenie integrujących godzin wychowawczych.
b. Koordynowanie przez pedagoga specjalnego tematyki wychowawczej realizowanej przez innych nauczycieli.

 

Działania specjalistyczne realizowane przez pedagoga specjalnego, logopedę, psychologa, pedagoga szkolnego:

  • – zajęcia logopedyczne
  • – zajęcia rewalidacyjne
  • – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
  • – zajęcia o charakterze resocjalizacyjnym
  • – terapia pedagogiczna

 

Działania z zakresu podstawowej opieki medycznej dla uczniów

Każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma możliwość korzystania w szkole z zajęć specjalistycznych w zakresie 120 minut tygodniowo.

 

Zajęcia specjalistyczne obejmują

Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

a. Praca nad koncentracją uwagi.
b. Motywowanie do rozumowania przyczynowo – skutkowego.
c.  Usprawnianie manualne.

 

Wspomaganie ucznia przez pedagoga specjalnego w czasie lekcji

a. Kontrola koncentracji.
b. Analiza treści poleceń.
c. Pomoc w rozwiązywaniu zadań i ćwiczeń.
d. Pomoc w zrozumieniu czytanego tekstu.
e. Uzupełnianie notatek lekcyjnych ucznia.
f. Sprawdzanie, czy uczeń zanotował pracę domową. Przypominanie o terminach sprawdzianów.

 

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

a. Nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.
b. Prawidłowe rozumienie norm i reguł społecznych.
c. Uspołecznianie ucznia.

 

1. Zajęcia o charakterze resocjalizacyjnym.
2. Terapia pedagogiczna.
3. Terapia logopedyczna.
4. Asystowanie podczas wycieczek i zajęć pozaszkolnych.

Comments are currently closed.