ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! We wtorek (17.12) lekcje będą się odbywały według planu B.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – 2012

OBSZAR: Społeczeństwo obywatelskie i samorządne

Tytuł: „Przeżyj to sam…”- polskie drogi do demokracji. Warsztaty z najnowszej historii Polski dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.

Autor Projektu: Paweł Włoczewski – nauczyciel historii i wos

 

Cel Projektu:

Zainteresowanie uczniów szkół średnich najnowszą historią Polski (lata 80. XX w. – okres PRLstanu wojennego )

  • – zwiększenie  wiedzy uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie z  zakresu demokracji i jej wartości
  • – poznanie mechanizmów działania państwa totalitarnego
  • – poznanie mechanizmów działania opozycji w państwie demokratycznym
  • – rozwój uczniów uzdolnionych
  • – kształtowanie postawy twórczej i aktywnej uczniów zdolnych
  • – zachęcenie do samodzielnej pracy uczniów mniej zdolnych
  • – nabycie umiejętności obsługi kamery filmowej
  • – podwyższenie umiejętności pracy w grupie
  • – wskazanie możliwości dialogu między pokoleniami na przykładzie samodzielnych badań uczniów nad świadomością społeczną i historyczną starszego pokolenia (rodziców, dziadków)

 

Opis Projektu

Głównym założeniem projektu jest uświadomienie uczniom prawdy zawartej w maksymie „Historia magistra vitae”, dlatego wszystkie zamierzone działania zostały podporządkowane zasadzie, że należy wiedzę historyczną przekazywać, stosując różne metody aktywizujące. Projekt obejmuje następujące działania, które można podzielić na etap przygotowania  i realizacji.

 

Na godzinach wychowawczych i historii przed rozpoczęciem projektu zostanie przedstawiona tematyka i cele oraz forma realizacji projektu. Wykłady oraz rekrutacja uczestników nastąpią po zebraniu informacji w postaci wywiadów i obserwacji na temat znajomości najnowszej historii Polski wśród uczniów ZS Nr 26 w Warszawie w terminie od 6.02 -15.02.2011

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 nastąpi realizacja działań związanych z celami projektu.

Dla wytypowanej grupy 15 uczestników zostaną przygotowanie i przeprowadzenie warsztaty z wykorzystaniem metod multimedialnych wprowadzające w tematykę stanu wojennego oraz wyjaśniające mechanizmy władzy w państwie komunistycznym. Młodzież będzie miała również okazję poznać strukturę i sposób działania instytucji represji i kontroli społecznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.  Wycieczki do Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  pozwolą uczniom zebrać dokumenty historyczne, fotografie i dostępne informacje na temat: opozycji, demokracji, instytucji władzy w PRL. Termin przewidziany na powyższe działania 20.02 – 30.06.2012

Kolejne działanie podjęte na tym etapie to wskazanie możliwości dialogu między pokoleniami na przykładzie samodzielnych badań uczniów. Zbieranie dokumentacji audiowizualnej, wywiady z osobami ze starszego pokolenia(z różnych środowisk) na temat ich wspomnień z czasu stanu wojennego i życia w PRL przyczyni się do kształtowanie postawy twórczej i aktywnej uczniów zdolnych. Zwieńczeniem będzie opracowanie wypowiedzi respondentów w formie wystawki lub broszury, lub blogu w Internecie (do wyboru przez uczestników). Termin realizacji zadania 7.05-28.09.2012.

Kolejne działanie przewidziane do realizacji w  pierwszym semestrze następnego roku szkolnego 2011/2012 ma na celu ukazanie i uświadomienie uczniom funkcjonowania urzędów w czasach PRL. Na własnej skórze odczują, jak  żyło się w tamtych czasach, a przygotowanie zadania przyczyni się do podwyższenie umiejętności pracy w grupie. Planowane jest przeprowadzenie tego działania metodą „bureaucratic maze” („biurokratycznego labiryntu”)i powinno objąć  wszystkich uczniów  szkoły. Grupa uczestników zajęć przygotuje  happening p.t.  „Jeden dzień w PRL- u”  . Czas realizacji 2- 4 h lekcyjne w ciągu jednego dnia. Uczniowie – uczestnicy happeningu przygotują stroje z lat 80.  i przebrani w kostiumy z tego okresu  przyjmą określone role, np. sprzedawczyni w sklepie mięsnym lub innym, urzędnika w Radzie Narodowej, milicjanta, funkcjonariuszy SB, cenzora , żołnierzy LWP i in. Ci uczniowie będą „urzędować” w salach wystylizowanych na sklep, posterunek milicji, urząd itp. Chętni uczniowie z całej szkoły (przy czym w każdej grupie musi się znaleźć osoba uczestnicząca w warsztatach) zostaną podzieleni na grupy. Wylosują zadanie, np. kupienie szynki na święta w sklepie mięsnym w czasach PRL, inna grupa – chce załatwić paszport, jeszcze inni – sprawę publikacji książki. Wykorzystując wiedzę o epoce zdobytą na warsztatach, grupy realizują swoje zadanie. W nagrodę za osiągnięcie celu dostaną kartki na mięso lub inne artykuły spożywcze czy przemysłowe (wzorowane na autentycznych). W czasie trwania happeningu przeprowadzony zostanie wywiad  grupowy na temat zajęć wśród uczestników warsztatów „Jednego dnia w PRL – u”. Uczniowie  wrzucą swoje opinie – ankiety do urny, co ma na celu sprawdzenie czy cele projektu zostały osiągnięte.

Comments are currently closed.