ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy IV kadencji

W dniu 15.01.2014r. w Zespole Szkół Nr 26 odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy IV kadencji. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja, którą tworzyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Dominika Sot i Ilona Przygoda, oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej p. Agata Śniecińska – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz p. Anetta Kubiś- nauczyciel historii.

Wybory przeprowadzono z zachowaniem obowiązujących procedur:

  1. Kandydaci przeprowadzili wśród swoich kolegów kampanię wyborczą
  2. Na dzień przed wyborami tj. 14.01.2014r. została ogłoszona „cisza przedwyborcza”
  3. Dnia 15.01.2014r. członkowie komisji przypominali o sposobie głosowania podczas wydawania karty do głosowania, której odbiór należało pokwitować na liście obecności. Wypełnione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Każdy uczeń- wyborca miał prawo do oddania głosu na jednego wybranego przez siebie kandydata.

Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Dokładne wyniki głosowania zawiera protokół.

Większością głosów przedstawicielem Zespołu Szkół Nr 26 w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy OCHOTA m.st. Warszawy IV kadencji została wybrana uczennica klasy II A LO –

Aleksandra Tyczyńska

Ola jest kolejna przedstawicielką szkoły w MRD poprzednie dwie kadencje sprawował uczeń naszego Techniku Informatycznego – Michał Gałka. Cieszymy się, że kolejne roczniki młodzieży równie chętnie i aktywnie chcą włączać się w prace na polu samorządowym.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota została powołana Uchwałą Nr 249/LIV/10 Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 18 października 2010r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota oraz nadania jej statutu. W uzasadnieniu do Uchwały czytamy:

Powołanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, zwanej dalej Radą, ma na celu włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego oraz stworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnej. Funkcjonowanie Rady ułatwi młodzieży reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska, zgłaszanie postulatów dotyczących ich rówieśników wobec władz dzielnicy, miasta oraz innych instytucji zewnętrznych. Działalność młodzieży w formalnych strukturach organizacyjnych będzie sprzyjać promowaniu samorządności wśród młodych ludzi i przygotuje do życia w społeczeństwie obywatelskim.

MRD składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży mieszkującej na Ochocie, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie dzielnicy. Kandydat na radnego musi zebrać 15 podpisów i złożyć je u szkolnego koordynatora wyborów, który jest zwykle nauczycielem opiekującym się samorządem. Z każdej szkoły wyłaniany jest jeden kandydat, który zbierze najwięcej głosów.

Przedstawiciele młodzieży są wybierani na okres dwuletniej kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium – Przewodniczącego, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Rady.

Cele działania Rady określa Statut. Są nimi m.in.:

  • – Reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się, zamieszkującej w Dzielnicy Ochota,
  • – Konsultowanie decyzji i działań władz dzielnicy w kwestiach dotyczących młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji, kultury i sportu,
  • – Inicjowanie dialogu między władzami dzielnicy i młodzieżą na temat spraw istotnych dla młodych ludzi,
  • – Angażowanie młodzieży w działania na rzecz dzielnicy,
  • – Pogłębianie współpracy pomiędzy szkołami na terenie dzielnicy i poza nią.

Olu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na polu pracy samorządowej.

p. Anetta Kubiś i p. A. Śniecińska

ZS NR 26

Comments are currently closed.