ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy VII kadencji

W dniu 11.X.2018r. odbyły się w Zespole Szkół Nr 26 w Warszawie,
ul. Urbanistów 3, wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA
m. st. Warszawy VII kadencji. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja, którą tworzyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Patrycja Gano, Julia Markowska i Kacper Bałuk oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej p.Agata Śniecińska.
Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na jednego wybranego przez siebie kandydata.

Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. W dniu 10.X.2018r. została ogłoszona „cisza przedwyborcza”.

Dnia 11.X.2018r. członkowie komisji przypominali o sposobie głosowania podczas wydawania karty do głosowania, której odbiór należało pokwitować na liście obecności. Wypełnione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Dokładne wyniki głosowania zawiera protokół.

Większością głosów przedstawicielem Zespołu Szkół Nr 26 w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy OCHOTA m.st. Warszawy VII kadencji  została Dominika Schabek uczennica klasy I F Technikum.

Gratulujemy

Comments are currently closed.