ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! We wtorek (17.12) lekcje będą się odbywały według planu B.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

integracja w naszej szkole

Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością  – Maria Grzegorzewska

 

Na czym polega integracja w naszej szkole?

Integracja w naszej szkole polega na wspólnym uczeniu się młodzieży o różnej sprawności psychofizycznej, na ich wspólnym spędzaniu przerw, rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami,  na uczestnictwie w życiu szkoły.

Dlaczego warto wybrać klasę  integracyjną?

Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • mała liczba uczniów w klasie (15-20 osób);
 • diagnozowanie potrzeb każdego ucznia, opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 • dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • innowacyjne metody realizowania zadań dydaktyczno- wychowawczych;
 • dostęp do zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i zajęć z psychologiem szkolnym;
 • integracja uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w naturalnym środowisku rówieśniczym;
 • nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów i relacji z rówieśnikami, wzajemne wspieranie się;
 • wykształcenie u wszystkich uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych;
 • zdrowa rywalizacja;
 • przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne;
 • wyrabianie nawyku samodzielnego dążenia do rozwijania swoich umiejętności i zdolności;
 • opieka pedagogiczno-psychologiczna;
 • opieka medyczna w osobie pielęgniarki szkolnej.

Dzięki integracji:

 • uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w szkole masowej, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia, mają motywację do pokonywania barier;
 • sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i poznania trudności niepełnosprawnych rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania ich zalet, możliwości, uczą się od niepełnosprawnych kolegów i koleżanek wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia;
 • nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem z trudnościami psychofizycznymi, zdobywają nowe doświadczenia, stają się bardziej wrażliwi, cierpliwi, wyrozumiali;
 • rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości, zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Organizacja pracy w klasach integracyjnych:

 1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
 2. W przypadku uczniów niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego współpracującego z nauczycielem przedmiotu, co do ważności i przydatności treści. W ten sposób realizowane zagadnienia, metody oraz formy pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości młodzieży niepełnosprawnej.
 3. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.
 4. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego, logopedę i psychologa.

System  oceniania  w klasach  integracyjnych:

 1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 2. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
 3. Oceniając uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego  nauczyciele uwzględniają postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/