NAWIGACJA: KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

PROGRAM RÓWIEŚNICZEJ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

 

Informacje o programie

Młodzieżowy Dom Kultury „ Ochota” wspólnie z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii oraz we współpracy z władzami dzielnicy Ochota m.st. Warszawy realizuje program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Rówieśnicza Edukacja Obywatelska”.
Program dotyczy spraw demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej oraz aktywizacji samorządności uczniowskiej.

· Autorka projektu - p.Anna Szwed - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”, ul.Białobrzeska 19.

· Realizatorki projektu - p.Anetta Kubiś i p.Anna Lechnio - nauczycielki Zespołu Szkół Nr 26 

· Koordynatorka projektu - p. Bożena Wróblewska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 

· Uczniowie klasy IIIA LO - uczestnicy projektu:

            1.Agnieszka Tomaszewska
            2. Anna Urbańska
            3. Luiza Kopras
            4. Kamil Makowiecki
            5. Adam Kazbieruk

Do udziału w projekcie zostali włączeni uczniowie klasy IA LO o profilu dziennikarsko-kulturowym- Renata Ostrowska i Sylwia Piesio.

Praca realizatorów projektu polega na stworzeniu w „Korniszonie” specjalnej stałej rubryki poświęconej zagadnieniom demokracji lokalnej i stałe dostarczania do niej aktualnych materiałów, zdobywanych i opracowywanych przez młodych dziennikarzy pod kierunkiem nauczycieli. Materiały zbiera młodzież w bezpośrednim kontakcie z organami samorządu lokalnego np. udział w sesjach Rady Dzielnicy i posiedzeniach poszczególnych komisji oraz Zarządu Dzielnicy; wizyty w Biurze Rady; w gabinecie Burmistrza i wiceburmistrzów, w poszczególnych wydziałach Urzędu Dzielnicy, w biurze Skarbnika itp.), poznanie bezpośrednio u źródła obowiązków na różnych szczeblach struktury samorządowej, zasad prawnych i zasad finansowania. Również poznania związanych z tym problemów i sukcesów. Udział w imprezach dzielnicowych. W zależności od aktualnego natężenia wydarzeń w środowisku samorządowym dzielnicy odbywają się 1-2 spotknia w miesiącu. W procesie tworzenia rubrykipowstaja różnego rodzaju teksty publicystyczne: sprawozdania, wywiady, reportaże, felietony, notatki, fotoreportaże, artykuły problemowe oraz eseje, impresje, humoreski, opowiadania itp. Wszystkie teksty tworzy młodzież dla młodzieży, a więc w sposób zrozumiały i atrakcyjny oraz wiarygodny dla młodego czytelnika.

 W ramach realizacji projektu odbyły się w czerwcu 2007 r. dwa spotkania  z przedstawicielami władz lokalnych:

· Burmistrzem Dzielnicy Ochota m.st Warszawy - p. Maurycym Wojciechem Komorowskim

· Naczelnikiem Wydziału Oświaty dzielnicy Ochota m.st Warszawy - p. Elżbietą Podkońską

       (Wywiady z tymi osobami ukazały się w wrześniowo-październikowym numerze „ Korniszona”)

W pażdzierniku 2007 r. nasi młodzi dziennikarze przeprowadzili kolejne wywiady z przedstawicielami lokalnych władz, tym razem zgodzili się nas gościć:

· Przewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy - p.Piotr Żbikowski

· Z-ca burmistrza Dzielnicy Ochota - p. Krzysztof Kruk

            ( Wywiady z tymi i kolejnymi osobami ukażą się w kolejnych numerach „Korniszona”)

Cele i założenia programu

Cele ogólne:

· stworzenie realnie funkcjonującego długoterminowego programu rówieśniczej edukacji obywatelskiej opartej na dzialaniach dziennikarskich w środowisku lokalnym we współpracy ze  strukturami samorządu terytorialnego dzielnicy Ochota

· edukacja środowiska szkolnego dzielnicy Ochota w zakresie demokracji lokalnej - prezentacja jej systemu, działania, działania, podejmowanych inicjatyw, ich skutków dla społeczności lokalnej (także dziecięcej i młodzieżowej)

· rozwinięcie i zacieśnienie współpracy między organami lokalnej władzy samorządowej, a środowiskiem szkolnym

· integracja i aktywizacja młodych ludzi wokół działań lokalnych, kształtowanie tożsamości

Cele szczegółowe:

· wydawanie młodzieżowego miesięcznika środowiskowego „Korniszon”

· doświadczenie przez młodzież pracy dziennikarza jako środka praktycznego modelowania postaw i przekonań odbiorców, ale także w aspekcie odpowiedzialności związanej z oddziaływaniem słowa i przekazu w mediach

· stymulowanie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami współczesności, ze szczegłonym uwzględnieniem problematyki lokalnej (dzielnica, Warszawa)

· wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodzieży ( z akcentem na „mały patriotyzm”)

· poznawanie w trakcie pracy dzienikarskiej specyfiki ról społecznych

· wspólna praca i towarzyszące jej dyskusje o istotnych dla współczesności i uczestników problemach jako środek samopoznania i budowania stabilnego systemu wartości

· wzmacnianie poczucia własnej wartości i satysfakcji z nawet drobnych osiągnięć poprzez możliwość ich prezentacji na łamach własnej gazetki

· aktywizacja inwencji twórczej młodzieży, jej świadomości i potrzeby wlasnej kreatywności w dzialaniach dziennikarskich w życiu codziennym

Spodziewane efekty

Wszystkie dziełania podejmowane przez młodzież w ramach realizacji projektu są formą kształtowania postaw obywatelskich oraz właściwych, konstruktywnych zachowań społecznych. Grupa liderów młodzieżowych o takim poziomie świadomości i umiejętności prospołecznych jest w stanie generować wiele pozytywnych zjawisk w swoim środowisku rówieśniczym - na poziomie klasy, szkoły, samorządu szkolnego, kontaktów towarzyskich w nieformalnych grupach przyjacielskich - i skutecznie modelować postawy kolegów. W dalszej perspektywie z pewmością jest to najbardziej skuteczna metoda kształtowania nowego społeczeństwa obywatelskiego nowoczesnego demokratycznego państwa europejskiego.