ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Dokumenty dotyczące zmiany preferencji szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 składamy do:

Technikum nr 24 przy ul. Urbanistów 3

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Skarżyńskiego 8

po wcześniejszym kontakcie z dotychczasową szkołą pierwszego wyboru

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Pedagodzy specjalni

Pedagodzy specjalni

  • Marzanna Szymborska – przewodnicząca Zespołu Diagnostyczno-Terapeutycznego
  • Anna Roś
  • Agata Szaniawska-Klimiuk

W Zespole Szkół Nr 26 uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą korzystać z zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej. Każdemu uczniowi przysługują 2 godziny zajęć tygodniowo.

Zajęcia są realizowane indywidualnie i grupowo.

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi swoistą interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami rozwojowymi.

Terapia pedagogiczna jako działalność dydaktyczna i wychowawcza wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi kieruje się nauczyciel – terapeuta, aby zrealizować założone cele.

Zasadami tymi są:

– zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
– zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynników i możliwości percepcyjne dziecka.
– zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
– zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
– zasada systematyczności.
– zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

Zapraszamy do pokoju 323 i 312

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/