ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Pedagog szkolny

Wnioski i dokumenty do pobrania

Poniżej znajdziecie Państwo wnioski i dokumenty do pobrania (format Microsoft Word) dotyczące pomocy dla uczniów naszej szkoły. Wszelkie informacje można uzyskać u naszego pedagoga szkolnego.

STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 może złożyć uczeń zamieszkujący na terenie Warszawy, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę  uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie jest wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł. Wniosek należy złożyć u pedagoga szkoły w terminie do 15 września 2016 r.

Dochód:

Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, a także świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów
 2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie składa się w obecności pracownika szkoły. (druk oświadczenia)

Druk wniosku o stypendium szkolne

ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć uczeń zamieszkujący na terenie Warszawy, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek należy złożyć u pedagoga szkoły niezwłocznie po zaistniałej sytuacji losowej, jednak nie później niż w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest obligatoryjne.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów
 2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie składa się w obecności pracownika szkoły. (druk oświadczenia)

Druk wniosku o zasiłek szkolny

WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie :

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać u pedagoga szkoły w terminie do dnia 9 września 2016 r.  Wypłata świadczenia nastąpi w terminie późniejszym po rozpatrzeniu złożonych wniosków (ok. listopada 2016) na podstawie:

 1. faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
 2. rachunku,
 3. paragonu,
 4. oświadczenia  o zakupie podręczników.

Jeżeli składane jest oświadczenie o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Druk wniosku o wyprawkę szkolną

ZWOLNIENIE Z OPŁATY  ZA POSIŁEK W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Właściwym do finansowania wyżywienia ucznia który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnie uzasadniających taką sytuację przypadkach losowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.

Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają takiej pomocy na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie może, na wniosek  ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego zwolnić z całości lub części opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia (miesięczny dochód na osobę  nie jest wyższy niż 1028 zł) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej z pomocy społecznej.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów
 2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie składa się w obecności pracownika szkoły. (druk oświadczenia)

Druk wniosku o dofinansowanie obiadów

 

Piotr Nurowski

godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 11.30
wtorek 12.00 – 17.00
środa 7.00 – 11.30
czwartek 7.00 – 11.30
piątek 7.00 – 13.30

Zaproszenie do udziału w grupie psychoedukacyjno-wsparciowej.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/