ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 17 maja 2021r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram zajęć lekcyjnych w dniach 17-28 maja 2021r. (tzw. hybrydowy)

  Lekcje w trybie zdalnym podział wg. klas (uczniowie pozostają w domu) Lekcje w trybie stacjonarnym podział wg. klas (uczniowie przychodzą do szkoły)
I tydzień
17-21 maja
1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP 2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI
II tydzień
24-28 maja
2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI 1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP

Od dnia 31 maja 2021 roku zajęcia dla wszystkich klas będą się odbywać stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w Zespole Szkół Nr 26

 

 1. I. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działania, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Doradztwo zawodowe jest częścią programu wychowawczego.

 

 1. II. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ :

 

 1. dyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący również funkcję koordynatora ds. doradztwa zawodowego;
 2. wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów, przede wszystkim przedsiębiorczości, informatyki i bibliotekarz wchodzący w skład szkolnego zespołu ds. doradztwa zawodowego

 

III. Cele programu WSDZ

 

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji
  i doradztwa zawodowego w szkole.
 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno zawodowej.
 5. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
 6. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań

edukacyjnych w szkołach wyższych.

 1. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych

oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.

 1. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
 2. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
 3. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
 4. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej drogi edukacyjnej i właściwej szkoły wyższej.
 5. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa

zawodowego w szkole.

 1. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
 2. Stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno pedagogicznych
 3. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół wyższych i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.

 

 1. IV. Cele szczegółowe:

 

 1. Wobec uczniów;

 

 1. Wdrażanie uczniów do samopoznania (określenie swoich zainteresowań, uzdolnień)
 2. Kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 3. Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (kształtowanie automotywacji)
 4. Planowanie własnego rozwoju
 5. Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 6. Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia
 7. Poznawanie możliwych form zatrudnienia
 8. Zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 9. Zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 10. Zdobycie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
 11. Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 12. Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy
 13. Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie
 14. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego

 

 1. Wobec rady pedagogicznej

 

 1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły
 2. kreślenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki
 3. realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły
 4. identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy

 

 1. Wobec rodziców:

 

 1. prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów
 2. zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci
 3. włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły
 4. przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach
 5. indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

 

 1. Program doradztwa zawodowego:

 

Klasa I:

Samopoznanie : obraz własnej osoby, zainteresowania edukacyjne, zawodowe, umiejętności i uzdolnienia,

Wpływ rynku pracy na planowanie kariery

 

Klasa II:

Rozwijanie umiejętności społecznych: komunikacja, współpraca w grupie,

Odpowiedzialność za własny wybór – proces podejmowania decyzji dotyczącej kształcenia i zawodu

 

Klasa III:

Autoprezentacja, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji potrzebnych do planowania kariery

Przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (egzaminy, poszukiwanie pracy, bezrobocie, adaptacja do nowych warunków)

 

 1. Formy pracy z uczniami:

 

 1. zajęcia warsztatowe
 2. wykład
 3. prezentacje multimedialne
 4. zajęcia z doradca zawodowym PPP
 5. targi edukacyjne
 6. konsultacje indywidualne i rozmowy wspierające e ze szkolnym doradcą zawodowym
 7. powiązanie treści programowych z poszczególnych przedmiotów z doradztwem zawodowym

VII. Harmonogram pracy szkoły:

W ramach WSDZ jest opracowywany na każdy rok szkolny do 15 września.

 

VIII. Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego

 

KLASA I – Jaki jestem?

 

 1. Rola i zadania doradcy zawodowego. Ćwiczenia integrujące.
 2. Poznajmy się. Znaczenie pierwszego wrażenia – integracja grupy.
 3. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna.
 4. Moje mocne i słabe strony charakteru.
 5. Wiem, potrafię, chcę.
 6. Zainteresowania a możliwości edukacyjne.
 7. Zainteresowania a predyspozycje zawodowe
 8. Tworzymy profil osobowości.
 9. Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

 

KLASA II – Kim będę?
 1. Pojęcie sukcesu. Planowanie własnej strategii sukcesu.
 2. Poznaję zawody. 100 zawodów przyszłości.
 3. Hierarchia wartości.
 4. Interesująca praca. Warunki, jakie musi spełniać.
 5. Pragnienia i cele życiowe. Środki realizacji celów.
 6. Tworzenie indywidualnych planów działania jako sposobu zarządzania przyszłością.
 7. Efektywne gospodarowanie czasem.
 8. Świat zawodów, a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 9. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – ćwiczenia.

 

KLASA III -Co zrobię?

 

 1. Moja ścieżka edukacyjno-zawodowa.
 2. Egzamin maturalny – jak pokonać stres i efektywnie przygotować się do egzaminu dojrzałości?
 3. Chcę uczyć się dalej? Gdzie szukać? Jak wybierać? Oferta rekrutacyjna w regionie.
 4. Udział w targach edukacyjnych, dniach otwartych uczelni wyższych.
 5. Organizowanie targów edukacyjno-zawodowych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzielnicy Ochota.
 6. Organizowanie warsztatów z przedstawicielami uczelni wyższych, szkół policealnych, pośrednictwa pracy, fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Redagowanie dokumentów aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, podanie, portfolio.
 8. Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Znaczenie pierwszego wrażenia.
 9. Aktywne sposoby poszukiwania pracy.
 1. Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową.

 

 

 1. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego, odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży:

udzielanej informacji, rozmów indywidualnych, pracy grupowej. Zespół wychowawczy po

przepracowanym roku przeprowadzi ankietę ewaluacyjną, której celem będzie pozyskania

informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole.

Systematyczna ocena efektów pracy, analiza ilościowa i jakościowa – ankiet i opracowanie

wyników, spowodują, że uzyskane informacje zwrotne uwypuklą słabe i mocne punkty

oferowanych usług doradczych i będą cenną wskazówką w procesie ich ulepszania.

Halina Grabowska

Marzanna Szymborska

Aktualne pliki do pobrania:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (plik PDF)
Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (plik PDF)


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/