Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

 • TECHNIKUM NR 24,
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 26

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów
  do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System
  określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działania,
  czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.
  Doradztwo zawodowe jest częścią programu wychowawczego.
 • Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ :
  1. dyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący również funkcję koordynatora ds. doradztwa zawodowego;
  2. wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów, przede wszystkim przedsiębiorczości, informatyki i bibliotekarz wchodzący w skład szkolnego zespołu ds. doradztwa zawodowego
 • Cele programu WSDZ
  1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
  2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
  3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
  4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno zawodowej.
  5. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
  6. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach wyższych.
  7. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
  8. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
  9. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
  10. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
  11. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej drogi edukacyjnej i właściwej szkoły wyższej.
  12. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
  13. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
  14. Stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  15. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół wyższych i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.
 • Cele szczegółowe:
  1. Wobec uczniów:
   • Wdrażanie uczniów do samopoznania (określenie swoich zainteresowań, uzdolnień)
   • Kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
   • Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (kształtowanie automotywacji)
   • Planowanie własnego rozwoju
   • Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
   • Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia
   • Poznawanie możliwych form zatrudnienia
   • Zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
   • Zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
   • Zdobycie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
   • Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
   • Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy
   • Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie
   • Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego
  2. Wobec rady pedagogicznej:
   • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły
   • Kreślenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki
   • Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły
   • Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy
  3. Wobec rodziców:
   • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów
   • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci
   • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach
   • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Program doradztwa zawodowego:
  1. Klasa I:
   • Samopoznanie : obraz własnej osoby,
    zainteresowania edukacyjne, zawodowe, umiejętności
    i uzdolnienia,
   • Wpływ rynku pracy na planowanie kariery
  2. Klasa II:
   • Rozwijanie umiejętności społecznych: komunikacja, współpraca w grupie,
   • Odpowiedzialność za własny wybór – proces
    podejmowania decyzji dotyczącej
    kształcenia i zawodu
  3. Klasa III:
   • Autoprezentacja, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji potrzebnych do planowania kariery
   • Przygotowanie do radzenia sobie w trudnych
    sytuacjach życiowych (egzaminy, poszukiwanie pracy,
    bezrobocie, adaptacja do nowych warunków)
 • Formy pracy z uczniami
  1. Zajęcia warsztatowe
  2. Wykład
  3. Prezentacje multimedialne
  4. Zajęcia z doradca zawodowym PPP
  5. Targi edukacyjne
  6. Konsultacje indywidualne i rozmowy wspierające e ze szkolnym doradcą zawodowym
  7. Powiązanie treści programowych z poszczególnych przedmiotów z doradztwem zawodowym
 • Harmonogram pracy szkoły:
  W ramach WSDZ jest opracowywany na każdy rok szkolny do 15 września.
 • Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego
  1. KLASA I – Kim jestem?
   • Rola i zadania doradcy zawodowego. Ćwiczenia integrujące.
   • Poznajmy się. Znaczenie pierwszego wrażenia – integracja grupy.
   • Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna.
   • Moje mocne i słabe strony charakteru.
   • Wiem, potrafię, chcę.
   • Zainteresowania a możliwości edukacyjne.
   • Zainteresowania a predyspozycje zawodowe
   • Tworzymy profil osobowości.
   • Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  2. KLASA II – Kim będę?
   • Pojęcie sukcesu. Planowanie własnej strategii sukcesu.
   • Poznaję zawody. 100 zawodów przyszłości.
   • Hierarchia wartości.
   • Interesująca praca. Warunki, jakie musi spełniać.
   • Pragnienia i cele życiowe. Środki realizacji celów.
   • Tworzenie indywidualnych planów działania jako sposobu zarządzania przyszłością.
   • Efektywne gospodarowanie czasem.
   • Świat zawodów, a potrzeby lokalnego rynku pracy.
   • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – ćwiczenia.
  3. KLASA III -Co zrobię?
   • Moja ścieżka edukacyjno-zawodowa.
   • Egzamin maturalny – jak pokonać stres i efektywnie przygotować się do egzaminu dojrzałości?
   • Chcę uczyć się dalej? Gdzie szukać? Jak wybierać? Oferta rekrutacyjna w regionie.
   • Udział w targach edukacyjnych, dniach otwartych uczelni wyższych.
   • Organizowanie targów edukacyjno-zawodowych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzielnicy Ochota.
   • Organizowanie warsztatów z przedstawicielami uczelni wyższych, szkół policealnych, pośrednictwa pracy, fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
   • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, podanie, portfolio.
   • Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Znaczenie pierwszego wrażenia.
   • Aktywne sposoby poszukiwania pracy.
   • Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową.
 • Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
  Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży: udzielanej informacji, rozmów indywidualnych, pracy grupowej. Zespół wychowawczy po przepracowanym roku przeprowadzi ankietę ewaluacyjną, której celem będzie pozyskania informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole.Systematyczna ocena efektów pracy, analiza ilościowa i jakościowa – ankiet i opracowanie wyników, spowodują, że uzyskane informacje zwrotne uwypuklą słabe i mocne punkty oferowanych usług doradczych i będą cenną wskazówką w procesie ich ulepszania.

Halina Grabowska

Marzanna Szymborska

Przydatne linki:

Skip to content