Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Uzależnienia  młodzieży od nowych technologii
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Rekrutacja

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ OD 25.06 DO 14. 07. 2021 r.
SKŁADANIE KOPII ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KOPII ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMNU ÓSMOKLASISTY 
możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zs26.edu.pl
DzieńDataGodziny
Piątek25-06-2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek29-06-2021 r.11.00 – 15.00
Środa30-06-2021 r.11.00 – 15.00
Czwartek01-07-2021 r.11.00 – 15.00
Poniedziałek05-07-2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek06-07-2021 r.11.00 – 15.00
Czwartek08-07-2021 r.11.00 – 15.00
Poniedziałek12-07-2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek13-07-2021 r.11.00 – 15.00
Środa14-07-2021 r.11.00 – 15.00
 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ OD 23-07 DO 30- 07- 2021 r.
 PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW, ORYGINAŁÓW ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 
DzieńDataGodziny
Piątek 23-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Poniedziałek 26-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Wtorek 27-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Środa28-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Czwartek 29-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Piątek 30-07-2021 r. 11.00 – 15.00
Tydzień: 24. 05. – 28. 05. 2021r.
DzieńDataGodziny
Poniedziałek24.05.2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek25.05.2021 r.11.00 – 15.00
Czwartek27.05.2021 r.11.00 – 15.00
Tydzień: 31. 05. – 04. 06. 2021r.
DzieńDataGodziny
Poniedziałek31.05.2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek01.06.2021 r.11.00 – 15.00

od 7 czerwca do 21 czerwca 2021 roku
SKŁADANIE WNIOSKÓW PAPIEROWYCH SALA 116
PROSIMY NIE CZEKAĆ NA OSTATNIĄ CHWILĘ

Tydzień: 7. 06. – 11. 06. 2021r.
DzieńDataGodziny
Poniedziałek17.06.2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek18.06.2021 r.11.00 – 15.00
Czwartek20.06.2021 r.11.00 – 15.00
Tydzień: 14. 06. – 18. 06. 2021r.
DzieńDataGodziny
Poniedziałek17.06.2021 r.11.00 – 15.00
Wtorek18.06.2021 r.11.00 – 15.00
Czwartek20.06.2021 r.11.00 – 15.00
Dzień: 21. 06. 2021r.
DzieńDataGodziny
Poniedziałek17.06.2021 r.11.00 – 15.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ OD 03.08 DO 05.08
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ, WYDAWANIE SKIEROWANIA DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY
możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zs26.edu.pl 
DzieńDataGodziny
Wtorek3.08.2021 r.9.00 – 12.00
Sroda4.08.2021 r.9.00 – 12.00
Czwartek5.08.2021 r.12.00 – 15.00
 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ OD 17-08 DO 20- 08- 2021 r.
 PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW, ORYGINAŁÓW ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 
DzieńDataGodziny
Wtorek17.08.2021 r.8.00 – 11.00
Sroda18.08.2021 r.11.00 – 15.00
Piątek20.08.2021 r.13.00 – 15.00
Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
prowadzonych przez m.st. Warszawę  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
odbywa się z użyciem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji
Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca Kandydaci, którzy chcą przystąpić do 
rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać
dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, Wydrukowany i podpisany
wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru
osobiście lub elektronicznie.
od 3 sierpnia
do 5 sierpnia
do godz. 15.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły
skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 3 sierpnia
do 13 sierpnia
Sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności
fizycznej/ uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do 
sprawdzianów w rekrutacji zasadniczej).
od 6 sierpnia
do 10 sierpnia
termin ustala
dyrektor szkoły
Wyniki sprawdzianu: uzdolnień kierunkowych/kompetencji językowych/predyspozycji
językowych/ prób sprawności fizycznej/ Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich
przystąpił.
do 13 sierpnia
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Komisje rekrutacyjne podają
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia.
16 sierpnia
Potwierdzenie woli przyjęcia Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do
której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic
kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia br. do godz. 15.00,
wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.
od 17 sierpnia
do 20 sierpnia
do godz. 15.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
23 sierpnia
Skip to content