Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Projekty Zespołu Szkół NR 26

Projekty realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci w latach 2007 – 2014 

Program Leonardo da Vinci był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Był on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program miał na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wspierał także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

«Leonardo da Vinci , realizacja: 2007-2008 »

Tytuł projektu: Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe dla absolwentów średniej szkoły zawodowej.(Numer: MobPLM PL/07/LLP- LdV/PLM). Program Leonardo da Vinci.

Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Wielka Brytania

« Leonardo da Vinci , realizacja: 2010-2011»

Tytuł projektu: Zagraniczne Praktyki Zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie (Numer: MobIVT 2010-1-PL1-LEO01-10645). Program Leonardo da Vinci.

Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Wielka Brytania

« Leonardo da Vinci , realizacja: 2013 -2014»

Tytuł projektu: Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie – wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży. (Numer:  VETPRO 2012-1-PL1-LEO03-27173). Program Leonardo da Vinci.

Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Wielka Brytania

« Leonardo da Vinci , realizacja: 2012-2014»

Tytuł projektu: Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie. (Numer:  MobIVT  2012-1-PL1-LEO01-27049). Program Leonardo da Vinci.

Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Wielka Brytania

 

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus + w latach 2014 – 2022

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

« POWER , realizacja: 2014- 2016»

Projekt Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie  realizowany w Programie Erasmus Plus (finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój),  nr projektu:  2014-1- PL01-KA102-001438. 

« Erasmus + , realizacja: 2016-2018»

Zrealizowany projekt odpowiedział na potrzeby uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie, dla których praktyki stały się pierwszym doświadczeniem zawodowym. Stworzył uczestnikom projektu możliwość doskonalenia (lub nabywania) kompetencji zawodowych w warunkach niedużego przedsiębiorstwa elastycznie reagującego na zmiany rynku pracy w Europie, dobrze radzącego sobie w warunkach recesji gospodarczej.

« Erasmus+ , realizacja: 2019- 2022»

Niniejszy projekt odpowiada na potrzeby uczniów Technikum nr 24 w Warszawie, dla których praktyki są pierwszym doświadczeniem zawodowym. Stwarza uczestnikom projektu możliwość doskonalenia kompetencji zawodowych w warunkach niedużego przedsiębiorstwa na rynku pracy w Europie. Głównym celem projektu jest zatem doskonalenie (lub nabywanie) kompetencji zawodowych przez uczestników poprzez umiejętne łączenie praktyki z teorią nabytą w procesie kształcenia zawodowego, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz szeroko pojęty rozwój osobisty. Realizacja tych celów stanowi, zdaniem realizatorów, najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych projektów (plik .pd

Zdjęcia z realizacji projektu:

Skip to content