Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy VIII KADENCJI (2021-2023)

1.10.2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory na VIII kadencję do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA m.st. Warszawy. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pod opieką p. Agaty Śniecińskiej. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Decyzją większości uczniów, wybory wygrał Mikołaj Penzioł-Bartz uczeń klasy 3A Technikum Informatycznego. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że kolejne roczniki młodzieży równie chętnie i aktywnie chcą włączać się w prace na polu samorządowym. MRDO składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży mieszkującej na Ochocie, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie dzielnicy. Kandydat na radnego musi zebrać 15 podpisów i złożyć je u szkolnego koordynatora wyborów, który jest zwykle nauczycielem opiekującym się samorządem. Z każdej szkoły wyłaniany jest jeden kandydat, który zbierze najwięcej głosów. Przedstawiciele młodzieży są wybierani na okres dwuletniej kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium – Przewodniczącego, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Rady.

            Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy została powołana Uchwałą Nr 249/LIV/10 z dnia 18 października 2010 r. Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami). W uzasadnieniu do Uchwały czytamy:

            Powołanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, zwanej dalej Radą, ma na celu włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego oraz stworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnej. Funkcjonowanie Rady ułatwi młodzieży reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska, zgłaszanie postulatów dotyczących ich rówieśników wobec władz dzielnicy, miasta oraz innych instytucji zewnętrznych. Działalność młodzieży w formalnych strukturach organizacyjnych będzie sprzyjać promowaniu samorządności wśród młodych ludzi i przygotuje do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Cele działania Rady określa Statut. Są nimi m.in.:

  •  Reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się, zamieszkującej w Dzielnicy Ochota,·
  •  Konsultowanie decyzji i działań władz dzielnicy w kwestiach dotyczących młodzieży, szczególnie w      zakresie edukacji, kultury i sportu,
  • Inicjowanie dialogu między władzami dzielnicy i młodzieżą na temat spraw istotnych dla młodych ludzi,
  • Angażowanie młodzieży w działania na rzecz dzielnicy,
  • ·      Pogłębianie współpracy pomiędzy szkołami na terenie dzielnicy i poza nią.

               Mikołajowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na polu pracy samorządowej.

Skip to content